תצהיר והסכם בין בני זוג ידועים בציבור הדרוש לצורך קבלת טיפולי הפריה חוץ גופית

תצהיר והסכם להפריה חוץ גופית דוגמא

מה הסיבה לדרישה  לקבל תצהיר והסכם מבני זוג ידועים בציבור כתנאי לטיפולי הפריה?

בית החולים או מרכז רפואי שעורך טיפולי הפריה דורש מבני זוג ידועים בציבור לקבל תצהיר והסכם כתנאי לטיפולי הפריה מכמה סיבות עיקריות:

1. הגנה משפטית:

 • בניגוד לזוגות נשואים, ידועים בציבור אינם זוכים באופן אוטומטי להכרה כהורים ביולוגיים לילדיהם. לכן תצהיר והסכם ידועים בציבור מסייעים להבטיח את זכויותיהם של בני הזוג והילדים במקרה של סכסוך משפטי בעתיד.

2. הבטחת מחויבות:

 • בית החולים או המוסד הרפואי שנותן את טיפולי ההפריה מעוניין לוודא שבני הזוג מחויבים זה לזה לתהליך ליצירת משפחה משותפת ושקיימת גמירות דעת אצל שני בני הזוג.
 • לכן תצהיר והסכם ידועים בציבור משקפים את מחויבותם של בני הזוג זה לזה ולטיפולי הפריה.

4. שמירה על זכויות הילדים:

 • בית החולים מעוניין להבטיח את זכויותיהם של ילדים שיוולדו כתוצאה מטיפולי פוריות והפריה. תצהיר והסכם ידועים בציבור יכולים להבטיח את זכויותיהם של ילדים במקרה של פרידה או מוות של אחד ההורים.

הסכם והצהרת בני זוג ידועים בציבור דוגמא

 

 

אנו הח"מ,                  ת.ז. ____________ – (שתיקרא להלן: "________") ו             ת.ז. _____________  – (שיקרא להלן: "_________"), מרצוננו החופשי, לאחר שהוזהרנו כחוק כי עלינו להצהיר את האמת וכי נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא נעשה כן, מצהירים ומסכימים בזאת כדלקמן:

 

 1. הננו נותנים תצהירנו זה לצורך תחילת טיפולי פוריות ו/או טיפול בהפריה חוץ גופית.

 

 1. _______ מצהיר כי הוא מעוניין ומסכים כי ________ תופרה בזרעו וכי הוא מודע לכך כי חובותיו כלפי הילוד אינן תלויות בתוקפו של הסכם זה והם יחולו עליו, בכל מקרה, כהורה ביולוגי.

 

 1. ________ מצהירה כי אין היא "אם נושאת" כמשמעו של המונח בחוק ההסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד הילוד), התשנ"ז – 1996.

 

 1. __________ ו __________ מצהירים כי אין הם נשואים לבני זוג אחרים.

 

 1. _________ מצהיר ומסכים כי תעמוד לו / לא תעמוד לו האפשרות לחזור בו בכל שלב של הטיפול.

 

 1. בכפוף לדין, במות אחד הצדדים להסכם זה, יהא / לא יהיה החומר הגנטי המשותף להם קניינו הגמור של הצד הנותר בחיים והוא יוכל / לא יוכל לעשות בו כרצונו.

 

 1. כל עוד הנו בחיים, יהיה אחד הצדדים רשאי לדרוש כי לא יעשו שימוש כלשהו בחומר הגנטי המשותף.

 

 1. __________ ו __________ מצהירים כי הסכם זה לא נעשה כנגד תמורה כספית או אחרת, למי מן הצדדים.

 

ולראיה באנו על החתום ב ___________, היום ____________

 

 

____________________                                        ____________________

שרותי משרדו של עורך דין ונוטריון בפתח תקווה ניר טולדנו בקשר לאימות תצהיר בני זוג ידועים בציבור הדרוש להפריה 

משרדו של עורך דין ונוטריון ניר טולדנו מספק שירות של אימות הצהרת ידועים בציבור לצורך טיפולי הפריה . כתובתנו: תוצרת הארץ 3 פתח תקווה, ב.ס.ר. סיטי, בניין T, קומה 18.

לקבלת שירות  ניתן לתאם מועד בווצאפ המשרד

או חייגו 03-9309677