צוואה בפני נוטריון

עריכת צוואה נוטריונית בפני נוטריון מגדילה את הוודאות לקבילותה של הצוואה ומקטינה את החשש שיורשי המנוח המתנגדים לביצועה יצליחו להביא לביטולה בהליך של התנגדות לקיום צוואה. סעיף 22 (ז) לחוק הירושה קובע שדין נוטריון כדין שופט “לעניין סעיף זה”. ומכאן שסמכויותיו וחובותיו של שופט – הקבועות בסעיף 22 לחוק הירושה – נתונות גם לנוטריון.

צוואה בפני רשות נעשית על ידי מצווה, באופן אישי, באחת משתי דרכים:

א.    המצווה אומר לרשות, בעל פה, את דברי הצוואה או הוא מגיש לרשות את דברי הצוואה בכתב.

ב.    בחר המצווה לומר את דברי הצוואה בעל פה יירשמו דבריו על ידי הרשות וייקראו בפניו.

ג.    המצווה יצהיר שזו צוואתו והרשות תאשר על פני הצוואה שזו הוקראה בפני המצווה ושהמצווה הצהיר כאמור.

ד.    אם בחר המצווה להגיש את דברי הצוואה בכתב, אין כל צורך ברישום ודי במילוי הדרישות האחרות.

הלכה פסוקה היא כי ‘צוואה שאין בה פגם מבחינת הצורה, חזקה עליה שצוואת אמת היא, והטוען שאין לה תוקף-עליו הראיה.

להצעת מחיר אטרקטיבית חייגו עכשיו 052-3589798; 03-9309677 ניתן גם לקבל הצעת מחיר באמצעות משלוח הודעה לווצאפ המשרד

כמה עולה לאמת צוואה בפני נוטריון?

עלות צוואה בהתאם לתקנות הנוטריונים שכר ושירותים המתפרסם אחת לשנה הרי שעלות אישור עשיית צוואה הנערכת לפי סעיף 22 לחוק הירושה, התשכ”ה-1965 לחותם יחיד העלות 303 ש”ח  ולכל חותם נוסף 126 ש”ח + מע”מ במידה ניתן יותר מעותק אחד לאותה צוואה לכל עותק נוסף 92 ש”ח כולל מע”מ. תעריפים אלה נכונים כאשר מדובר באימות הצוואה בפני הנוטריון. יחד עם זאת כאשר יש צורך גם לערוך את הצוואה, כל נוטריון שהוא גם עוה”ד רשאי לבקש שכר שונה וזאת בהתאם למידת ניסיונו ולמוניטין שצבר בתחום וכן בהתאם למורכבות של הצוואה. עלות עריכת צוואה סטנדרטית בחלק ממשרדי עורכי הדין נעה בין 1,500 ל 2,000 ש”ח + מע”מ וכאשר מדובר בצוואה הדדית טווח המחירים נע בין 1,500 ל 3,000 ש”ח ואף יותר בתוספת מע”מ.

צוואה בפני נוטריון שרותי המשרד

משרדנו מספק שרותים של עריכת צוואה בפני עו”ד ונוטריון וערוך לספק את השירות לעיתים גם בהתראה קצרה. לקבלת יעוץ ראשוני ללא התחייבות או לקבלת הצעת מחיר לעריכת צוואה נוטריונית צרו קשר עם משרדנו או חייגו עכשיו 03-9309677.

לנוחיותכם מצ”ב גם עיקרי נוהל שגובש על ידי משרד המשפטים הועדה לרישוי נוטריונים.

חובות מהותיות החלות על הנוטריון עובר לעשיית צוואה נוטריונית

 • הנוטריון יברר את זהות המצווה הניצב בפניו ומבקש את שירותיו. בירור זהותו של המצווה יעשה באמצעות תעודה מזהה המניחה את דעתו של הנוטריון ולפי המפורט בתקנות. אופן הוכחת זהותו של המצווה יצוין באישור הנוטריוני והנוטריון יצרף לעותק שנשאר בידיו העתק צילומי של התעודה המזהה (תקנה 2 לתקנות. אין לצרף צילום ת”ז לצוואה).
 • הנוטריון יברר האם המצווה כשיר משפטית, מבין הבנה מלאה את משמעות הפעולה ופועל מרצונו החופשי ללא השפעה או לחץ של אחר (תקנה 4(ד) לתקנות). בירור הכשרות המשפטית, 2 ההבנה והרצון החופשי נתונה לשיקול דעתו של הנוטריון ונמצאת באחריותו, בשים לב לכך שישנן דרכים שונות לעשות זאת (למשל: פגישה עם המצווה ללא נוכחות אדם אחר, שימוש בשאלות פתוחות, אישור על בדיקה פסיכיאטרית במקרה הצורך).
 • במידה והמצווה מאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו, על הנוטריון לדרוש תעודה רפואית שהוצאה ביום עשיית הצוואה המעידה על כשרותו המשפטית של המצווה (תקנה 4(ה) לתקנות). יש לשים לב כי הפסיקה מפרשת בצורה רחבה את המונחים “מאושפז בבית חולים” ו”מרותק למיטתו”.
 • התעודה הרפואית תוצא ביום עשיית הפעולה ולא יותר מ 24 שעות קודם לעשיית הצוואה. נוסח התעודה הרפואית יהיה על פי הנוסח הקבוע בתוספת הראשונה לתקנות. הנוטריון יצרף את התעודה הרפואית לעותק האישור שנשמר אצלו (תקנה 4(ה) לתקנות).

אופן עריכת צוואה נוטריונית

 • המצווה יאמר את דברי צוואתו בעל פה בפני הנוטריון, אשר ירשום אותם, או יגיש לנוטריון את צוואתו בכתב (סעיף 22(א) לחוק הירושה).
 • הנוטריון יקריא למצווה את צוואתו והמצווה יצהיר בפניו כי זוהי צוואתו (סעיף 22(ב) לחוק הירושה). במקום קריאת הצוואה למצווה, יכול המצווה לקרוא את הצוואה (או תרגומה) בעצמו (סעיף 22(ד) לחוק הירושה).
 • הנוטריון יאשר בכתב על גבי הצוואה שדברי המצווה הוקראו למצווה או נקראו על ידו ושהוא הצהיר שזוהי צוואתו (סעיף 22(ב) לחוק הירושה).
 • מומלץ כי הנוטריון יחתים את המצווה על הצוואה, אף כי הדין אינו מחייב זאת.

עשיית צוואה נוטריונית בשפה זרה

 • עשיית צוואה בשפה זרה שהן הנוטריון והן המצווה מבינים. יש לשים לב כי לאור תקנה 54א לתקנות הירושה מומלץ לצרף לצוואה תרגום לעברית או ערבית, ככל שהצוואה אינה בשפה האנגלית.
 • עשיית צוואה בשפה שהנוטריון אינו מבין והמצווה מבין (תקנה 7(א) לתקנות):
 1. יש לצרף תרגום בכתב של הצוואה לשפה המובנת לנוטריון.
 2. התרגום ילווה בתצהיר המתורגמן בדבר שליטתו בשפת המקור והתרגום ונאמנותו של התרגום.
 3. התרגום והתצהיר יצורפו לעותק האישור הנוטריוני שנשמר בידי הנוטריון.
 4. באישור הנוטריוני יפורשו שמו ומענו של המתרגם.
 • עשיית צוואה בשפה שהנוטריון מבין והמצווה אינו מבין (תקנה 7(ב) לתקנות):
 1. הצוואה תתורגם למצווה לשפה המובנת לו על ידי אחד מאלה:
 • הנוטריון עצמו;
 • מתרגם אחר, בצרוף תצהיר של המתרגם כי הוא שולט בשפות המקור והתרגום והתרגום מדויק, ובלבד שנחה דעתו של הנוטריון שהמתרגם שולט בשתי השפות.
 1. המתרגם יאשר בכתב על פני הצוואה שהוא קרא בפני המצווה את הצוואה בלשון שהמצווה שומע (סעיף 22(ג) לחוק הירושה).
 2. דרכי התרגום יפורשו באישור הנוטריוני.
 • עשיית צוואה בשפה שהנוטריון אינו מבין והמצווה אינו מבין:

אין לערוך צוואה בשפה שאינה מובנת למצווה ולנוטריון.

להצעת מחיר חייגו עכשיו 052-3589798; 03-9309677 ניתן גם לקבל הצעת מחיר באמצעות משלוח הודעה לווצאפ המשרד

צורת הצוואה הנוטריונית ורישומה

 • אישור נוטריוני בדבר עשיית צוואה יערך על גבי טופס 13 לתוספת השנייה לתקנות (תקנה 9(ב) לתקנות).
 • הנוטריון יסמן את הצוואה באות או מספר, ויחתום על כל עמוד שלה בראשי תיבות של שמו (תקנה 11 לתקנות).
 • הנוטריון יקשור את האישור הנוטריוני והצוואה בסרט אדום מבד, ידביק את קצות הסרט עם תו אדום לאישור הנוטריוני ויטביע את חותמו על התו האדום, כך שהחותם יוטבע על גבי האישור הנוטריוני וכל דפי הצוואה (תקנות 11 ,18 ו- 19 לתקנות).
 • נוסף על האישור הנוטריוני והצוואה הנמסרים ללקוח, הנוטריון יכין עותק זהה (הכולל חתימה מקורית של הלקוח ושל הנוטריון ואת האמור בסעיף ג לעיל) לצורך שמירתו אצל הנוטריון. לעותק זה יצרף הנוטריון את צילום התעודה המזהה של המצווה ואת התעודה הרפואית, אם ניתנה כזו (תקנות 2(ד), 4(ה) ו- 22(א) לתקנות).
 • נוטריון ינהל ספר נוטריונים בו ירשום כל פעולה נוטריונית שביצע (תקנה 24 לתקנות) וייתן לכל אישור נוטריוני מספר סידורי. מספר סידורי זה ירשם על גבי האישור הנוטריוני בדבר עשיית הצוואה (תקנה 21 לתקנות).
 • בנוסף, נוטריון ינהל פנקס צוואות בו יינתן מספר סידורי שוטף לצוואה וכן ירשום הנוטריון את מועד עריכת הצוואה, שם המצווה והמספר הסידורי של האישור הנוטריוני. (תקנה 23(ב) לתקנות).

מסירת הצוואה למצווה

 • הנוטריון ימסור את הצוואה לידי המצווה (תקנה 23(א) לתקנות).
 • הנוטריון יידע את הלקוח על האפשרות להפקיד את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה (סעיף 22(ה) לחוק הירושה).
 • אופן הפקדת הצוואה יעשה בהתאם להנחיות רשם הירושה ובשים לב לתקנה 6ב לתקנות הירושה, תשנ”ח-1998. 
 • הודיע המצווה לנוטריון על הפקדת הצוואה, ירשום הנוטריון את פרטי ההפקדה בספר הצוואות ויצרף צילום אישור הרשם לענייני ירושה על הפקדת הצוואה, אם נמסר לו כזה, לעותק הצוואה השמור אצלו (תקנה 23(ב((ג) לתקנות).
ביטול צוואה נוטריונית
 • ביטול צוואה על ידי המצווה יכול להיעשות, לפי חוק הירושה, באחת מהדרכים הבאות:
 1. ביטול הצוואה במפורש באחת מהצורות לעשיית צוואה (סעיף 36(א) לחוק הירושה).
 2. ביטול הצוואה באמצעות השמדתה (סעיף 36(א) לחוק הירושה).
 3. עשיית צוואה חדשה (סעיף 36(ב) לחוק הירושה).
 • הודיע המצווה לנוטריון על ביטול צוואתו, יבטל הנוטריון את אישור עשיית הצוואה שערך בהתאם לתקנה 5 לתקנות.
שמירת הצוואה הנוטריונית
 • נוטריון ישמור עותק מקורי של אישור עשיית צוואה שבידיו בהתאם לתקנה 22 לתקנות ולכללי לשכת עורכי הדין (שמירת חומר ארכיוני במשרדי עורכי דין), תשל”א-1971 .
 • נוטריון יתן תוך זמן סביר העתק מאושר של עותק אישור עשיית הצוואה שישמר בידיו למצווה על פי דרישתו (תקנה 22(ב) לתקנות).
 • כל עוד המצווה בחיים לא ימסור הנוטריון לאחר העתק של עותק אישור עשיית הצוואה.
מסירת הצוואה לרשם לענייני ירושה לאחר פטירת המצווה
 • נתבקש הנוטריון למסור את הצוואה לצורך הגשת בקשה לצו קיום צוואה, ימסור הנוטריון את הצוואה השמורה אצלו לרשם לענייני ירושה (סעיף 68(ב), סעיף 75 לחוק הירושה). החובה החוקית להגיש צוואה מקורית כאמור תחשב כדרישה של רשות מנהלית על פי דין בהתאם לתקנה 26(ב) לתקנות.
 • אופן מסירת הצוואה לרשם יעשה על פי הנחיות רשם הירושה ובשים לב לתקנה 6ב לתקנות הירושה, תשנ”ח-1998.
 • הנוטריון יקבל מהרשם לענייני ירושה אישור בכתב על דבר מסירת הצוואה שהיתה ברשותו. הנוטריון ימסור העתק של אישור הרשם לכל יורש על פי דין או זוכה שיבקש זאת.
 • הנוטריון ישמור בידיו העתק צילומי של הצוואה ויצרף אליו את האישור של הרשם לענייני ירושה בדבר מסירת העותק המקורי. הנוטריון ירשום את דבר הוצאת הצוואה בפנקס הוצאה והחזרה (תקנה 26(ג) לתקנות).

עריכת צוואה נוטריונית אלקטרונית והפקדתה אצל רשם הירושה

 • לעריכת צוואה נוטריונית אלקטרונית יש לפעול בהתאם ל”הנחיות לעריכת אישור נוטריוני ותיעוד פעולות נוטריוניות באופן אלקטרוני” המפורסמות באתר המחלקה לרישוי נוטריונים: https://www.gov.il/BlobFolder/guide/notariescertificates/he/guidelines_electronic_notaryized_certificate%20.pdf
 • הפקדת צוואה נוטריונית אלקטרונית תיעשה בהפקדה מקוונת באתר רשם הירושה בהתאם תקנה 6א לתקנות הירושה, תשנ”ח-1998.

להצעת מחיר  חייגו עכשיו 052-3589798; 03-9309677 ניתן גם לקבל הצעת מחיר באמצעות משלוח הודעה לווצאפ המשרד

כתובתנו: רחוב תוצרת הארץ 3 פתח תקווה בסר סיטי בניין T קומה 18 (ליד יכין סנטר).

סגירת תפריט
דילוג לתוכן