נוטריונים פסקי דין

ת.א 21683-06-11 סרי בקרי נגד אימן סומרה  – בתיק זה נדונה תביעת התובע (נגד הנתבע במסגרתו  עתר לביטול פסק דין שניתן על ידי בית משפט  בת.א. 3631/09  בו  התקבלה תביעתו של הנתבע כנגד התובע ואחרים וניתן צו מניעה האוסר עליהם לעשות שימוש בחלקה 56 בגוש 30514 (להלן: “המקרקעין”) וזאת משהוברר, לאחר שניתנה חוות דעת גרפולוגית ובהתאם להסדר דיוני בין הצדדים, כי ייפוי כוח בין הבעלים הרשום על המקרקעין הוא אותנטי.

התובענה – לביטולו של פסק הדין – נשענה כולה  על טענת התובע לפיה הוברר לו כי הנוטריון שבפניו נחתם ייפוי הכוח,  (להלן: “הנוטריון”), הפסיק לעבוד כנוטריון לפני שאישר לכאורה את החתימה על גבי ייפוי הכוח הנוטריוני. מכאן נובעת טענתו כי ייפוי הכוח, שנקבע שהוא אותנטי ועל פיו ניתן פסק הדין, הינו למעשה מזויף ולכן יש לבטל את פסק הדין.

המחלוקת העובדתית שהתעוררה בתיק זה נגעה לשאלת מעורבותו של הנוטריון  בחתימה על ייפוי הכוח הנוטריוני שנבחן בהליך הראשון, וליתר דיוק – האם עבד עורך הדין ששון רחמים כנוטריון בעת שחתם לכאורה כמאמת את החתימה על ייפוי הכוח והאם היה מורשה לכך. עוד נקבע כי לצורך הכרעה יש לבחון את המשמעות שיש לתשובה שלילית על שאלות אלה. מחומר הראיות ועדותה של מנהלת המחלקה לרישוי נוטריונים במשרד המשפטים באמצעות תעודת עובד ציבור עלה כי  הנוטריון קיבל את רישיונו בשנת 1985 ושילם את אגרת רישיון נוטריון עד לשנת 1998 כולל. וכי לפי הוראת סעיף 6 (א1) לחוק הנוטריונים, התשל”ו – 1976 :

“לא שילם בעל רישיון נוטריון את האגרה בעד שנה פלונית עד תום חודש מרס של השנה שלאחריה, לא יהיה רשאי לשמש נוטריון כל עוד לא שילם את האגרה באותה שנה כאמור בסעיף קטן (א) (4).”באשר לשאלת מעמדו כנוטריון לאחר תום שנת 1998 הבהירה העדה את הפרשנות שנותן משרד המשפטים להוראת החוק האמורה, ולפיה ככל שהנוטריון משלם את אגרת הרישיון במהלך תקופה של שנה ושלושה חודשים לאחר תום השנה שעבורה שילם את האגרה רואים אותו כנוטריון פעיל. באשר לאפשרות שאינו עושה כן היא השיבה כי רואים אותו כמי שהביע את רצונו להפסיק ולהיות נוטריון. היא לא סברה כי ניתן לפרש את הוראת החוק ככזו המאפשרת הארכה של הרישיון למשך שנה ושלושה חודשים לאחר תום תוקפו שכן הדבר “מקים לרישיון חיים משל עצמו גם אם לא רצה להמשיך להיות נוטריון” (עמ’ 32). מנגד היא עמדה על האינטרס הציבורי בכך שמסמכים נוטריוניים יהיו תקפים נוכח המעמד שלהם ולדעתה בית המשפט צריך לעשות איזונים ולשקול שיקולים בכל מקרה .

בפסק הדין התקבלה תביעת התובע. בית משפט קבע כי  הנוטריון ששון רחמים לא היה נוטריון פעיל בחודש פברואר 2000, וממילא לא אימת את החתימה בייפוי הכוח ולכן קיבל את התביעה והורה על ביטול פסק הדין.

האם הסכם ממון שאומת על ידי נוטריון גובר על פסק דין למזונות? 

בהחלטה שנדונה לאחרונה בלשכת הוצאה לפועל בכפר סבא בעניין פלונית נגד אלמוני נדונה טענת זוכה כי כי לנוכח הסכם ממון שכרת עם הזוכה בתיק ההוצל”פ לאחר מועד פסק הדין שחייבו בתשלום מזונות קטינים יש להורות על סגירת תיק ההוצל”פ שפתחה הזוכה כנגדו . עובדות המקרה שנדונו בתיק זה היו כאלה שלבני הזוג היו ארבעה ילדים.ביום 10.03.2011 ניתן פסק דין לחיוב דמי מזונות עבור שלושה קטינים.ואולם,  ביום 12.08.2012 חתמו הצדדים על הסכם יחסי ממון, אשר אומת על ידי נוטריון (להלן: “הסכם הממון”).בסעיף 8 להסכם הממון נקבע:מזונות הילדים: מאחר ובעבר התקיימו הליכים משפטיים בעניין משמורת ומזונות הילדים, הרי שמוסכם כי אין הם מחייבים עוד את בן הזוג וכי אין הוא חייב לשלם לילדים ו/או לידי בת הזוג כל תשלום בגין העבר. ואולם ככל שיתגלעו מחלוקות יקבעו מזונות הילדים בהליך חדש”. ביום 14.03.2013 נישאו הצדדים כדמו”י.ביום 16.09.2014 ניתנה החלטה לעניין מזונות הקטינה שנולדה בחודש מרץ 2014 בה חוייב המבקש לשאת בדמי מזונות. הזוכה ביקשה לאכוף את פסק הדין לענין חיוב למזונות מיום פרידתם של בני הזוג. הזוכה טענה כי  הסכם הממון שנחתם  לא הובא לאישורו של בית המשפט ולפיכך אין בכוחו לבטל את חיובי המזונות שנקבעו בפסק הדין. מנגד טען החייב כי במסגרת הסכם הממון, הצדדים הסכימו על ביטול המזונות.  הסכם הממון ‘אושר’ על ידי נוטריון בשעה שבני הזוג לא היו נשואים וכי עסקינן בפסק דין לכל דבר וככזה הוא גובר על פסק דין שניתן ביום 10.03.2011.כמו כן הצדדים פעלו בהתאם להסכם הממון.בני הזוג ביטלו בהסכמה את פסק הדין מכוחו תובעת המשיבה דמי מזונות ולפיכך יש לסגור את התיק. להלן בתמצית נימוקי רשמת הוצל”פ לדחיית בקשת החייב לסגירת התיק: אחת הסמכויות הנתונות לנוטריון נקבעה בסעיף 7 לחוק הנוטריונים, תשל”ו – 1976 :“(11) לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנכרת לפני הנישואין.”  החוק משתמש במילה ‘לאמת’ בשונה מ- ‘לאשר’ מאחר ונוטריון אינו יכול לאשר כל הסכם ממון, אלא רק הסכם ממון המסדיר יחסים ממוניים בלבד בין בני הזוג. הסכם ממון שנכרת לפני הנישואין, הכולל הסדרת נושאים כגון מזונות ילדים ומשמורת, אף אם הילדים לא נולדו עדיין, אינו יכול לקבל תוקף משפטי מנוטריון, אלא מבית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני בלבד.  הסמכות לאשרהסכם, המופיעה בסעיף 2 (ג 1) לחוק יחסי ממון בין בני זוג התשל”ג-1973, מתייחס להסכם ממון בלבד, כהסכם בין בני הזוג, המסדיר את יחסי ממון שביניהם.החוק כאמור אינו מתייחס, למזונות הקטינים, משמורת או הסדרי ראיה, אלא בעניינם הרכושיים שבינו לבינה.הסמכות לאשר הסכמים בנוגע לקטינים ניתנת אך ורק לבית המשפט או בית הדין לפי העניין. ככל שמדובר במשמורת וביקורים, מוענקת הסמכות בחוק הכשרות המשפטית ואפוטרופסות התשכ”ב-1962, ובענייני מזונות הסמכות ניתנת על פי סעיף 12 (א) חוק לתיקון דיני משפחה (מזונות) התשי”ט-1959.לפיכך אין נפקות משפטית להסכם הממון שנעשה לפני הנישואין בנוגע לשינוי/ביטול דמי מזונות הקטינים.לנוטריון אין סמכות לאשר הסכם בעניין הקטינים וכל שכן לבטל פסק דין שניתן בבית המשפט המוסמך.

האם יש לקיים את צוואתה האחרונה של אמם המנוחה של הצדדים  או שיש לקבוע כי היא בטלה מאחר והמנוחה לא היתה כשירה לערוך צוואה ומאחר והתובעת השפיעה עליה בהשפעה בלתי הוגנת ונטלה חלק בעריכת הצוואה?

ת”ע 55650-05-13 ת”ע 55727-05-13 ר’ נגד י’ ואח’ פסק דין של בית משפט מחוזי לענייני משפחה במחוז ת”א מיום 24.07.2014 עוסק במחלוקת בין אחיות. התובעת הינה ביתה של המנוחה אשר השאירה צוואה בשנת 2012 לפיה את כל עזבונה היא משאירה לתובעת. הנתבעות הם האחיות של התובעת הטוענות כי התובעת השפיעה על המנוחה לשנות את צוואתה המקורית שנעשתה בשנה 1994 בה ציוותה את כל עזבונה שווה בשווה בין כל ילדיה. הצוואה משנת 2012 נערכה בביתה של התובעת בפני נוטריון וללא אישור מהרופא, ואימות הצוואה נעשה כחודשיים לאחר שהמנוחה נפטרה, ומכך נובעת השאלה: האם המנוחה הייתה כשירה לערוך צוואה? התובעת טוענת כי המנוחה יכלה ללכת בבית עם עזרתה של התובעת ולא הייתה מקובעת למיטה לכן לא היה צורך באישור מהרופא. המתנגדות טוענות כי המנוחה לא היתה כשירה לערוך את הצוואה. לטענתן, ר’ השפיעה על המנוחה באופן בלתי הוגן לערוך את הצוואה, מאחר והמנוחה היתה תלויה בה בתלות מוחלטת, ומאחר שהיא בודדה את המנוחה ומנעה מהן קשר עמה. כב’ השופט נפתלי שילה, סגן נשיאה החליטה כי קיים ספק ממשי ביותר האם הצוואה משקפת את רצונה החופשי והאמיתי של המנוחה ולפיכך פסקה כי יש לקיים את הצוואה הראשונה.

לצורך עריכת צוואה, על נוטריון לדרוש תעודה רפואית גם מאדם שלא יכול ללכת בביתו ללא עזרה, ואף מאדם שלא יכול לצאת מביתו למשרדו בכוחות עצמו.

ת”א 26591-04-12 מ. נ’ ס. ואח’ פסק דין של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד מיום 07.02.2017 בו שני צדדים טוענים לבעלות בבית מגורים. כבוד השופטת אסתר שטמר פוסלת את יפוי הכח הנוטריוני מחמת תקלות שהוא טומן בתוכו. אחת מהן היא שהנוטריון אישר את היפוי כח חודשיים לאחר החתימה והשניה שהנוטריון אישר בחותמו תעודת זהות, אך במקום שתהיה זו תעודת זהות מקורית של מייפה הכח, הוא אישר את תעודת הזהות של מיופה הכח.

ה”פ 22583-01-14 י. נ’ זבגלסקי ואח’ פסק דין של בית המשפט המחוזי חיפה מיום 26.01.2016 . המבקשת חתמה על יפויי כח נוטריוני כללי ומיופה הכח הוא בנה המשיב 2. בנה של המבקשת נטל הלוואה ומשכן את ביתה של המבקשת על סמך היפוי כח. אך לטענת המבקשת, כי היא מעולם לא התכוונה למשכן את הדירה ומעולם לא חתמה על ייפוי כח המאפשר זאת. ייפוי הכח עליו חתמה נועד כדי לאפשר לבנה לשלם הוצאות מחשבונה ואת הוצאות המטפלת הזרה, זאת לאור העובדה כי מצבה הבריאותי התדרדר ולא היה בכוחה לבצע פעולות פשוטות הנדרשות להתנהלותה היום יומית. כבוד השופט סארי ג’יוסי דחה את תביעתה וחייב אותה בהוצאות על סך 15,000 ש”ח.

תמ”ש 15293-06-13 ד.י.ג. נגד ל.ג. פסק דין של בית משפט לענייני משפחה חיפה מיום 09.06.2015 

פסק הדין דן בתוקפו של הסכם יחסי ממון במסגרת איזון משאבים. בני הזוג חתמו על הסכם ממון בטרם הנישואין בפני נוטריון.

התובעת הגישה 2 תביעות, למזונות ומשמורת שני קטינים בני כ-8 ו-4 . הנתבע הגיש 2 תביעות: תביעה רכושית לאיזון משאבים  ולמשמורת.

ת”א 65998-10-13 יוסרא אחמד קדורה (זועבי) נגד עו”ד וסים עבד אלכרים זועבי ואח’ פסק דין של בית המשפט המחוזי נצרת מיום 18.10.2015 אשר עוסק בתביעה שהגישה התובעת נגד הנתבעים, להצהיר על בטלותו של הסכם מכר מקרקעין אשר נחתם בין הנתבע 1 ,כמיופה כוחה של התובעת, לבין הנתבעים 2 ו- 3 , לרבות ביטול ומחיקת הערת האזהרה שנרשמה לטובת הנתבעים 2 ו- 3 בלשכת רישום המקרקעין על 26321/813456 חלקים.

ת”ע 41362-09 ר’ א’ נגד י’ א’ פסק דין של בית משפט לענייני משפחה ירושליים מיום 04.11.2014 הדן בביטול צוואה עקב השפעה בלתי הוגנת.​
הנוטריון אישר את צוואת המנוחה בביתה, למרות שידע שהיו לה בעיות קוגנטיביות אחרי שהייה בבית חולים בעקבות הרעלה ממורפין וניתוח קשה.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן