מספר תיק:                                                                                 
 
הזוכה:             פלוני
 
– נגד –
 
החייב:             אלמוני
 

החלטה

 
לפני בקשת החייב לסגירת התיק וכן חיוב הזוכה בהוצאות לדוגמא.

תמצית העובדות שאינן במחלוקת

1.         הצדדים בני זוג שבורכו בארבעה ילדים: XXX כבן 16, XXX כבן 14, XXX כבן 6.5 XXX כבת 1.5.
 
2.         ביום 10.03.2011 ניתן פסק דין לחיוב דמי מזונות עבור שלושה קטינים (XXXXXXXXX) בסך 2,550 ₪ בחודש וכן 800 ₪ עבור הוצאות המדור (להלן: “פסק הדין”).
 
3.         ביום 12.08.2012 חתמו הצדדים על הסכם יחסי ממון, אשר אומת על ידי נוטריון (להלן: “הסכם הממון”).
 
4.         בסעיף 8 להסכם הממון נקבע: “מזונות הילדים: מאחר ובעבר התקיימו הליכים משפטיים בעניין משמורת ומזונות הילדים, הרי שמוסכם כי אין הם מחייבים עוד את בן                 הזוג וכי אין הוא חייב לשלם לילדים ו/או לידי בת הזוג כל תשלום בגין העבר. ואולם ככל שיתגלעו מחלוקות יקבעו מזונות הילדים בהליך חדש”. 
 
5.         ביום 14.03.2013 נישאו הצדדים כדמו”י.
 
6.         ביום 16.09.2014 ניתנה החלטה לעניין מזונות הקטינה שנולדה בחודש מרץ 2014 בה חוייב המבקש לשאת בדמי מזונות (להלן: “ההחלטה”):
 
             “… הנתבע ישלם למזונות הזמניים של הקטינה סך של 1,100 ש”ח לחודש.
             כמו כן יישא הנתבע בתשלום עבור אחזקת המדור סך של 300 ש”ח ובנוסף ישלם מחצית הוצאת רפואיות חריגות שאינן מכוסות על ידי הביטוח הרפואי אך זאת כנגד                הצגת קבלות. המזונות הזמנים ישולמו החל מיום הגשת התביעה בניכוי כל סכום ששולם עבור המזונות…”
 
7.         תחילתם של ההליכים בתיק שלפני, בבקשת הזוכה לאכיפת פסק דין וכן החלטה מיום 16.09.2014 בלשכת ההוצאה לפועל רמלה, מיום 12.04.2015.
 
א.         המשיבה עתרה לתשלום דמי מזונות בהתאם לפסק הדין החל מ- 01.12.2013 ועד למועד פתיחת התיק בסך 46,600 ש”ח, וכן הפרשי מל”ל בקיזוז תשלומים ששולמו על ידי                החייב.
 
כעת החוב בתיק עומד על סך של כ- 73,000 ש”ח.
 
ב.         אין חולק כי החל מ- 01.12.2013 לא מתגוררים הצדדים יחדיו וכי החייב לא שילם עבור דמי המזונות לפי עתירת הזוכה.
 
8.         טרם פתיחת תיק נשוא החלטתי זו, פתחה הזוכה תיק בלשכת ההוצאה לפועל אשקלון בחודש פברואר 2014 בגין חיוב מזונות החל מחודש ינואר 2014 בהתאם לפסק הדין.
 
בסופו של יום, תיק זה נסגר, בין היתר, בהעדר תגובת הזוכה לבקשת החייב לסגירת התיק.
 
להלן החלטה לסגירת התיק מיום 15.12.2014 בזו הלשון:
 
“ומשחתמו הצדדים על הסכם ממון ביום 12.8.12 במועד מאוחר לפסק הדין מיום 10.3.11, ולאשר נקבע בסעיף 8 להסכם לפיו ההליכים המשפטיים שהתנהלו בין הצדדים ביחס למזונות הילדים אינם מחייבים את הצדדים, מורה על סגירת התיק”.
 
טענות המבקש ב’קליפת האגוז’

9.         במסגרת הסכם הממון, הצדדים הסכימו על ביטול המזונות.
 
לא בכדי הזוכה לא ניהלה הליכים במסגרת תיק הוצאה לפועל באשקלון.
 
10.        הסכם הממון ‘אושר’ על ידי נוטריון בשעה שבני הזוג לא היו נשואים.
 
עסקינן בפסק דין לכל דבר וככזה הוא גובר על פסק דין שניתן ביום 10.03.2011.
 
כמו כן הצדדים פעלו בהתאם להסכם הממון.
 
11.        בני הזוג ביטלו בהסכמה את פסק הדין מכוחו תובעת המשיבה דמי מזונות ולפיכך יש לסגור את התיק.
 
12.        ככל שהזוכה סבורה כי היא זכאית לדמי מזונות, שומה עליה לפתוח בהליך חדש ולהגיש תביעה חדשה לבית המשפט המוסמך.
 
13.        כאמור, החייב עותר לסגירת התיק, החזרת כספים שנגבו שלא כדין ולחייב את הזוכה בהוצאות לדוגמא.
 
טענות המשיבה ב’קצירת האומר’

14.        הסכם הממון שנחתם בנסיבות חמורות לא הובא לאישורו של בית המשפט ולפיכך אין בכוחו לבטל את חיובי המזונות שנקבעו בפסק הדין.
 
15.        על פי הדין וההלכה הפסוקה, הסכם בדבר ויתור מזונות של קטין אינו קושר את הקטין, כל עוד לא אושר על ידי בית המשפט.
 
             ב”כ הזוכה מפנה לסעיף 12 א’ ו- 12 ג’ לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות, תשי”ט-1959).
 
16.        במסגרת הסכם הממון, הזוכה ויתרה על מזונות העבר בלבד, נכון למועד החתימה על הסכם הממון.
 
17.        בדברי הצדדים בדיון שהתקיים בשנת 2014, אין כל עדות כי פסק הדין מיום 10.03.2011 בטל.
 
             החייב לא טרח לפנות לבית המשפט בבקשה לאשר את אותו הסכם ממון משנת 2012.
 
18.        בהתאם לחוק הכשרות והאפוטרופסות, אין הורי הקטין מוסמכים לייצג את הקטין בפעולות בין הקטין לבין הוריו, בלי שבית המשפט אישר זאת מראש.
 
19.        באשר לסגירת תיק ההוצאה לפועל באשקלון, טוענת הזוכה כי לא נערך כל דיון בשאלה האם החייב זכאי לסגור את התיק בהתאם להוראות הדין ולא הובאו אסמכתאות                        ומובאות מצד הזוכה בהקשר זה, שכן הזוכה פנתה לסיוע המשפטי ועד לקבלת ייצוג, נסגר התיק בהעדר תגובתה.
 
            אין בכך להוות מכשול לגביית מזונות במסגרת תיק זה, בין היתר, מהטעם כי טענותיה של הזוכה לא נשמעו לגופו של עניין, כך גם לא נערך הליך משפטי מסודר שדן בטענות               החייב.
 
20.        כן לא ברורה טענת החייב שהצדדים קיימו וכיבדו את הסכם הממון, שהרי דמי המזונות לא משולמים מזה חודשים ואף לא מזונות הבת לפי החלטה שניתנה לא מכבר בבית                  המשפט.
 
             המבקש אינו משלם את מזונות ארבעת הקטינים, למעט חלק מהמזונות השוטפים עבור הבת XXX שמשולמים על ידי המל”ל.
 
21.        כל רצונו של החייב, לעזוב את הארץ לXXXXX ולא לחזור.
 
22.        התנהלות החייב נגועה בחוסר תום לב, אשר מצד אחד הוא אינו משלם את דמי המזונות ומצד שני, מבקש הוצאות בגין נזקיו.
 
             דיון והכרעה

23.        לאחר שעיינתי בכתבי הטענות וסיכומי הצדדים, נחה דעתי כי יש לדחות את בקשת החייב לסגירת התיק מהטעמים הבאים:
 
            השאלה שיש ליתן עליה את הדעת הינה –
 
           האם הסכם ממון שאומת על ידי נוטריון גובר על פסק דין למזונות?
 
רובד המשפטי – 
 
24.        אחת הסמכויות הנתונות לנוטריון נקבעה בסעיף 7 לחוק הנוטריונים, תשל”ו – 1976 :
 
“(11) לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנכרת לפני הנישואין.”
 
25.        החוק משתמש במילה ‘לאמת’ בשונה מ- ‘לאשר’ מאחר ונוטריון אינו יכול לאשר כל הסכם ממון, אלא רק הסכם ממון המסדיר יחסים ממוניים בלבד בין בני הזוג. הסכם ממון שנכרת לפני הנישואין, הכולל הסדרת נושאים כגון מזונות ילדים ומשמורת, אף אם הילדים לא נולדו עדיין, אינו יכול לקבל תוקף משפטי מנוטריון, אלא מבית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני בלבד.
 
26.        הסמכות לאשר הסכם, המופיעה בסעיף 2 (ג 1) לחוק יחסי ממון בין בני זוג התשל”ג-1973, מתייחס להסכם ממון בלבד, כהסכם בין בני הזוג, המסדיר את יחסי ממון שביניהם.
 
החוק כאמור אינו מתייחס, למזונות הקטינים, משמורת או הסדרי ראיה, אלא בעניינם הרכושיים שבינו לבינה.
 
הסמכות לאשר הסכמים בנוגע לקטינים ניתנת אך ורק לבית המשפט או בית הדין לפי העניין. ככל שמדובר במשמורת וביקורים, מוענקת הסמכות בחוק הכשרות המשפטית ואפוטרופסות התשכ”ב-1962, ובענייני מזונות הסמכות ניתנת על פי סעיף 12 (א) חוק לתיקון דיני משפחה (מזונות) התשי”ט-1959.
 
לפיכך אין נפקות משפטית להסכם הממון שנעשה לפני הנישואין בנוגע לשינוי/ביטול דמי מזונות הקטינים.
 
לנוטריון אין סמכות לאשר הסכם בעניין הקטינים וכל שכן לבטל פסק דין שניתן בבית המשפט המוסמך.
 
מן הכלל אל הפרט –
 
27.        טענה מקדמית שהעלה החייב היא החלטת כב’ הרשמת XXX XXXXX מיום 15.12.2014 בה הורתה על סגירת התיק.
 
מדובר בהחלטה שניתנה במעמד צד אחד בהעדר תגובת הזוכה ולפיכך ניתנת לביטול/שינוי בהתאם לסעיף 126א’ לתקנות ההוצאה לפועל.
 
“126א. רשם ההוצאה לפועל רשאי, בכל עת, לתקן כל פגם או טעות בכל הליך לפי החוק, וכן רשאי הוא ליתן הוראות בדבר המשך ההליכים בתיק שנסגר או שנגנז בטעות ובדבר כל ענין אחר, ככל שייראה לו צודק”.
 
28.        מהפסיקה שהובאה לעיל, עולה כי הסכם ממון שאומת על ידי נוטריון הינו תקף בכל הקשור להתדיינות כספית ורכושית בין הצדדים בלבד.
 
ככל שצד מעוניין לאכוף הסכם זה במסגרת תיק הוצאה לפועל מזונות, עליו לקבל אישור של בית המשפט המוסמך.
 
29.        בענייננו, משקיים פסק דין למזונות, אין בהסכם הממון כדי לבטל פסק דין שניתן על ידי בית המשפט לענייני משפחה ללא אישורו בבית המשפט המוסמך.
 
30.        למעלה מן הצורך, אציין כי מהוראות סעיף 8 להסכם הממון, עולה כי הצדדים הסכימו כי פסק הדין אינו מחייב את המבקש בכל הקשור למזונות העבר.
 
אין במשפט “ואולם ככל שיתגלעו מחלוקות יקבעו מזונות הילדים בהליך חדש” די כדי לבטל פסק דין שניתן על ידי הערכאה המוסמכת.
 
31.        נוכח האמור לעיל, הזוכה רשאית להמשיך לגבות את דמי המזונות החל מחודש דצמבר 2013 בהתאם לפסק הדין מיום 10.03.2011 והחלטת בית המשפט מיום 16.09.2014.
 
32.        בנסיבות העניין, אני מחייבת את המבקש בהוצאות בסך 2,500 ש”ח.
 
סכום זה יתווסף לקרן החוב בתיק.
 
מורה על החייאת ההליכים.
 
 
 

 
_________________________
ביננפלד אהרון מירלה
רשמת ההוצאה לפועל כפר סבא
 
ביננפלד אהרון מירלה
סגירת תפריט
דילוג לתוכן