מחירון שרותי נוטריון 2024

   תקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל”ט1978-

בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לחוק הנוטריונים, תשל”ו1976-, ושאר  הסמכויות שהוענקו לי כדין, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי  סעיף 1(ב) לחוק יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה:
“שכר שירותים
1.בעד שירות מהשירותים המפורטים להלן בטור א’ יגבה נוטריון שכר בשיעור הנקוב בטור ב’ לצד אותו שירות, בצירוף סכום השווה למס הערך המוסף שהנוטריון חייב בו בעד מתן השירות:

טור א’
השירות
טור ב’
שיעור השכר בש”ח
   
1.אימות חתימה – 
 (א)אימות חתימה יחיד כחותם ראשון186
 (ב)כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך73
 (ג)אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך, לכל חתימה בנוסף לשכר לפי פסקאות (א) או (ב)

73

 (ד)ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק של אותו מסמך, בנוסף על האישור כאמור בפסקה (ג) או בלעדיו, לכל העתק כאמור

73

 (ה)היה השירות כאמור בפסקאות (א) עד (ד) כרוך בתרגום המסמך בידי הנוטריון -תיווסף
מחצית מן השכר הקבוע בפרט 3(א) בהתאם למספר המילים שבאותו המסמך
2.(א)אישור העתק צילומי של מסמך- 
  לעמוד הראשון73
  לכל עמוד נוסף13
 (ב)אושרו במעמד אחד יותר מהעתק צילומי אחד, לכל אישור נוסף לאישור הראשון- 
  לעמוד הראשון25
  לכל עמוד נוסף13
3.(א)אישור נכונות של תרגום- 
  (1)עד מאה המילים הראשונות שבתרגום236
  (2)לכל מאה מלים נוספות או חלק מהן, עד אלף מילים
186
  (3)לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, מעל אלף המילים הראשונות
93
 (ב)ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו  תרגום, לכל אישור נוסף על האישור הראשון
73
 

 


טור א’
השירות
טור ב’
שיעור השכר בש”ח
   
4.אישור צוואה הנערכת לפי סעיף 22 לחוק הירושה, התשכ”ה1965- 
 (א)לחותם ראשון277
 (ב)לכל חותם נוסף138
 (ג)ניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותה צוואה, לכל אישור
83
 (ד)היה אישור הצוואה כרוך בתרגומה בידי הנוטריון, תיווסף סכום שלמחצית מן השכר הקבוע בפרט 3(א) בהתאם למספר המילים שבאותו שבצוואה
5.אישור שפלוני נמצא בחיים186
6.קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת – 
 (א)למצהיר הראשון189
 (ב)לכל מצהיר נוסף75
 (ג)ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר, לכל אישור נוסף
73
 (ד)היה אישור התצהיר כרוך בתרגומו בידי הנוטריון, תיווסף
מחצית מן השכר הקבוע בפרט 3(א) בהתאם למספר המילים שבאותו המסמך
7.העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך- 
 (א)אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו עולה על 76,800.00 שקלים חדשים
1,202
 (ב)עלה הסכום האמור על 76,800.00 שקלים חדשים                                     2,577
  הכל נוסף על הוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום ההעדה וחזרה. 
7א.רישום הערה  בדבר ביטול ייפוי כח או מסמך אחר לפי תקנה 5 לתקנות הנוטריונים, התשל”ז-1977 (להלן תקנות הנוטריונים)-
 (א)קבלת הודעת הביטול  ורישומה כהערה בעותק של ייפוי הכוח או המסמך השמור בידי הנוטריון לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים

197

 (ב)הוצאת  העתק מאושר של ייפוי הכוח או מסמך אחר הנושא את ההערה בדבר הביטול לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים70
 (ג)לכל העתק נוסף70
    
    
8.כל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך לעשות לפי כל דין, ושלא נקבע לה שכר בתקנות אלההסכום שנקבע לפעולה בתעריף המינימלי של לשכת עורכי הדין, ובאין קביעה כאמור – הסכום שנקבע בו לפעולה הדומה לה ביותר, ובאין קביעה – 304.00
    
    
9.(א)עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין, שלא במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו המפורשת של מקבל השירות לתתו במקום אחר-למעט פעולה שלפי טיבה אין לבצעה במשרדו-בנוסף לשכר הנקוב בפריטים 1 8 ו-11, לפי הענין, ובנוסף על הוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות וחזרה- יהא מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהא: 
  (1)לשעה הראשונה או לחלק ממנה מיציאת הנוטריון ממשרדו ועד שובו
608
  (2)לכל מחצית שעה נוספת או לחלק ממנה186
 (ב)נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום, בעת ובעונה אחת, בידי מספר בני אדם, יהא חלקו של כל מבקש שירות באותו מעמד בהוצאות הנסיעה כאמור בפסקה (א) כחלקו בסך כל מבקשי שירות באותו מעמד. 
 (ג)יצא הנוטריון את משרדו לפי הזמנת מקבל השירות לשם עשיית פעולה, והפעולה אותה נתבקש לבצע לא בוצעה מסיבות שאינן תלויות בו, יהא הנוטריון זכאי לשכר כמפורט בפסקה (א)(1) ו-(2) וכן להוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום שהיה מיועד למתן השירות וחזרה. 
10.ניתן השירות בין השעות 19.00 עד 08.00 למחרת או בימי מנוחה, למעט פעולה בגדר פרט 9 – יווסף לשכר שיעור של 50% מן השכר הקבוע בכל אחד מהפרטים 1 עד8  ו-11 לפי העניין. 
11.(א)אימות הסכם ממון הנעשה  לפי סעיף 2(ג1) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל”ג-1973
420
 (ב)ניתן באותו מעמד אימות לעותקים נוספים  של אותו הסכם ממון, לכל אימות נוסף


70

 (ג)היה אימות הסכם הממון כרוך בתרגומו בידי הנוטריון, תיווסףמחצית מן השכר הקבוע בפרט 3(א) בהתאם למספר המילים שבהסכם הממון
12.ערך הנוטריון את האישור הנוטריוני לפי פרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין, בשפה לועזית, שאינה ערבית או אנגלית, ייווסף לשכר הקבוע לאותו אישור סכום של

98

עריכת עותק במילוי חובה שבדין
2.נעשה עותק נוסף של אישור שלא כשירות ללקוח אלא במילוי חובה שבדין בדבר שמירת העותק בידי נוטריון או בדבר המצאת העותק לרשות ציבורית- לא ייגבה שכר נוסף בשל העותק האמור.
תחולה
3.תקנות אלה לא יחולו על שירות שניתן על ידי נוטריון לצרכי ביצוע אמנה 48 בדבר שמירת זכויות קיצבה של מהגרים, 1935.
  
סגירת תפריט
דילוג לתוכן