יפוי כח מתמשך בפתח תקווה מהו ומה הוא כולל?

ייפוי כוח מתמשך מהו?

יפוי כח מתמשך הוא  כלי לתכנון עתידי, במסגרתו הממנה מחליט מי ינהל עבורו את ענייניו כשלא יהיה מסוגל לעשות זאת בעצמו, ובאיזה אופן. יפוי כח מתמשך להווה חלופה לאפוטרופסות, ללא מעורבות בית משפט בהליך המינוי.

 

מה כולל ייפוי הכוח המתמשך?

זהות מיופי הכח, אופן פעולת מיופי הכח (ביחד או לחוד), העניינים שבסמכות מיופי הכח (עניינים רכושיים לרבות ניהול נכסים וחשבונות בנק,  עניינים אישיים לרבות מגורים ותעסוקה וכן עניינים רפואיים), מתן הנחיות מקדימות, תנאי כניסה לתוקף, תנאים לפקיעה של ייפוי הכוח המתמשך, דיווח לאדם מיודע או לאפוטרופוס הכללי.

 

הממנה – מי רשאי לערוך יפוי כח מתמשך?

כל אדם בגיר מעל גיל 18 ובעל כשירות: “מי שמסוגל להבין את המשמעות של מתן ייפוי כוח מתמשך, מטרותיו ותוצאותיו, ואם הוא אדם עם מוגבלות – בהינתן התאמות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות”.

 

מיופה הכוח – מי רשאי להתמנות כמיופה כוח?

אדם בגיר (יחיד) שלא מונה לו אפוטרופוס, ואין ייפוי כוח מתמשך שנכנס לתוקף בעניינו.

חריגים: בעניינים רכושיים לא ניתן למנות: פושט רגל ו/או  מי שנותן לממנה טיפול רפואי תמורת תשלום במישרין או בעקיפין ו/או  מי שמספק לממנה מגורים תמורת תשלום ו/או מי שהינו עוה”ד או בעל המקצוע שערך את ייפוי הכוח המתמשך ו/או מערכת יחסים אישית – לא ימונה מי שכבר מונה כמיופה כוח של 3 אנשים אחרים (חריג – קרובי משפחה)).

מה הסמכויות של מיופה הכח במסגרת יפוי כח מתמשך?

הכלל: כל מה שהיה בסמכות הממנה בקשר לעניינים שיפורטו בייפוי הכוח המתמשך.

החריגים:

*    איסור ביצוע פעולה שלפי מהותה או לפי דין על הממנה לבצעה אישית (כגון המרת דת, אימוץ, השתתפות בבחירות וכו’)

*    פעולות הדורשות הסמכה מפורשת (כגון מתן תרומות, מתנות או הלוואות עד 100 אלף ₪, פעולות משפטיות בין 100-500 אלף ₪, פעולות במוצר פנסיוני, טיפול ואשפוז בבית חולים פסיכיאטרי.

*    פעולות המצריכות אישור בית משפט מראש (כגון עסקאות נדל”ן, עיזבון, מתן תרומות, מתנות או הלוואות מעל גובה 100 אלף ₪ ופעולות משפטיות בגובה 100,000 ₪ אם לא ניתנה הסמכה פורשות או מעל 500 אלף ₪ אם ניתנה הסמכה מפורשת)

מה הם חיובי מיופה הכוח כלפי הממנה ודרכי הפעולה?

על מיופה הכח לפעול בשקידה, מיומנות, מסירות, ללא התרשלות ולנהוג בתום לב לשמירת ענייניו של הממנה ולא לטובת ענייניו שלו. על מיופה הכח לשמור על כבודו ופרטיותו של הממנה, לשתפו ולמסור לו מידע בכל הקשור לענייניו, לדאוג לשמירה מרבית על עצמאותו של הממנה בהתאם ליכולתו, סיוע ועידוד לקבל החלטות בעצמו, הגבלה מינימלית של זכויותיו וחירותו, שמירה על ערכיו התרבותיים והדתיים, שיתוף בחיי הקהילה, שמירה על קשר עם בני משפחה וחברים,  התייעצות עם גורמים מקצועיים, בני משפחה וחברים לקידום ענייניו של הממנה ומתן אפשרות לממנה לקבל החלטות בעצמו ולפעול כשהוא מסוגל לכך.

מה הם דרכי קבלת החלטות של מיופה הכח והמניות מקדימות של הממנה?

בקבלת כל החלטה על מיופה הכח ליתן העדפה לרצון הממנה, תוך שמיעה, שיתוף, התייעצות, מסירת מידע, פרישת החלופות, יתרונות וחסרונות ומתן המלצה לממנה. כמו כן, וככל והממנה פירט במסגרת יפוי הכח המתמשך הנחיות מקדימות – על הממנה לקבל החלטות או לבצע פעולות בהתאם להנחיה המקדימה או בקירוב. בהיעדר הנחיות מקדימות – בהתאם לרצונו העכשווי של הממנה ואם לא ניתן לברר דעתו – על מיופה הכח להתחקות אחר רצונו בעבר של הממנה, וככל ולא ניתן לעמוד על רצונו בעבר – יתקבלו ההחלטות על ידי מיופה הכח בהתאם לטובתו, מכלול הזכויות, האינטרסים והצרכים של הממנה. (אפשרות פניה לבית המשפט למתן הוראות).

מה הם המקרים החריגים לקיום הנחיות מקדימות של הממנה על ידי מיופה הכוח?

במקרים אלו לא יפעל מיופה הכח בהתאם להנחיות המקדימות של הממנה: קבלת ההחלטה או ביצוע הפעולה הם בלתי אפשריים ולו בקיום בקירוב. קבלת ההחלטה או ביצוע הפעולה כרוכים בהוצאה כספית שאין בידי הממנה להוציאה. קבלת ההחלטה או ביצוע הפעולה הם בלתי חוקיים או שהם עלולים לגרום פגיעה חמורה לממנה. כשהממנה בעצמו מבין ורוצה לסטות מההנחיה המקדימה. אם הממנה מתנגד בעניין אישי או רפואי גם לאחר שמיופה הכוח ניסה להגיע אתו להסכמה. ויודגש כי מיופה הכוח רשאי לפנות לביהמ”ש בבקשה למתן הוראות לקיום הנחיה. חשוב: הוראות הנוגעות להנחיות מקדימות לא יחולו על מתן הנחיות למיופה הכוח בקשר לטיפול רפואי לפי חוק החולה הנוטה למות.

 

מי זה האדם המיודע?

 

אדם מיודע – הוא אדם לו מיופה כוח מחויב לדווח על החלטות או פעולות בנושאים שבייפוי הכוח ובתנאים שיוגדרו על ידי הממנה. ניתן למנות אדם מיודע אחד או יותר, כאשר מיודע לא יהיה קרוב של מיופה הכוח, אלא אם מיופה הכוח קרוב של הממנה. אדם מיודע יקבל הודעה על הכניסה לתוקף של יפוי הכח המתמשך מהאפוטרופוס הכללי והוא יהיה רשאי לקבל מידע מהאפוטרופוס הכללי על ההפקדה, על זהות מיופה הכוח ועל היקף המינוי, אלא אם הממנה הגבילו בייפוי הכוח. כמו כן, אדם מיודע יקבל דיווח ממיופה הכוח בהתאם לתנאים שקבע הממנה בייפוי הכוח (כגון הוצאות חריגות ופעולות משמעותיות לממנה). כמו כן, הממנה רשאי לקבוע שלאדם המיודע יועבר העתק של ייפוי הכוח המתמשך.

מי רשאי לערוך עבור הממנה את יפוי הכח המתמשך?

לערוך יפוי כח מתמשך עבור הממנה רשאי רק עו”ד חבר בלשכת עוה”ד בישראל, אשר עבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי, שאין לו כל עניין אישי בייפוי הכוח והוא לא מונה כמיופה כח במסגרת יפוי הכח אותו הוא עורך, ואשר הינו בעל כרטיס חכם לצורך עריכה מקוונת של יפוי הכח והגשתו לאפוטרופוס הכללי.

מה הן החובות של עורך הדין כלפי הממנה?

 

על עורך הדין אשר עורך יפוי כח עבור הממנה חלה חובה למתן הסבר ומידע לממנה, בנפרד ממיופה הכוח, בלשון פשוטה ומובנת ובהתאמת נגישות, בין היתר, בעניינים הבאים: המשמעויות המשפטיות של יפוי הכח המתמשך, החלופות הקיימות, העניינים שניתן לכלול במסמך (לרבות הוראות על מועד הכניסה לתוקף), הנחיות מקדימות, הגבלה לסוגי עניינים והוראות בעניין יידוע, מצבים בהם תידרש או לא תידרש הסמכה מפורשת ופעולות המצריכות אישור בית משפט, האפשרות ליידוע אדם נוסף על הכניסה לתוקף, האפשרות של דיווח על פעולות לאדם מיודע או לאפוטרופוס הכללי, אפשרות ביטול ייפוי הכוח על ידי הממנה או אפשרות הממנה לקבוע כי הוא יעמוד בתוקפו גם אם יבקש לבטלו כשלא יהיה בעל כשירות.

מתי וכיצד יפוי כח מתמשך נכנס לתוקף?

יפוי כח מתמשך ייכנס לתוקף במועד שהממנה חדל להיות מסוגל להבין בדבר, ובלבד שמיופה הכוח מסר לאפוטרופוס הכללי הצהרה שהתקיימו התנאים וקוימו חובות היידוע. הממנה רשאי לקבוע את הדרך בה ייקבע שהוא אינו מבין בדבר, וזאת באמצעות חוות דעת מומחה (ברירת המחדל) או בדרך אחרת, ובלבד שלא לפי החלטת מיופה הכוח בלבד.

חשוב: אין בכניסה לתוקף כשלעצמה כדי לשלול את כשרותו המשפטית של אדם.

מה הן העילות לפקיעה או ביטול של יפוי הכח המתמשך?

 

יפוי הכח המתמשך יפקע בכל אחד מהמקרים הבאים: התקיימות תנאי שקבע הממנה בייפוי הכוח; פטירת הממנה או מיופה הכוח; חדלו להתקיים במיופה הכוח תנאי הכשירות; מיופה הכוח מונה בשל היותו בעל מקצוע כדי שיפעיל את כישוריו המקצועיים ורישיונו נשלל; מיופה הכוח הודיע בכתב לממנה כי הוא אינו מעוניין לשמש מיופה כוח; מיופה הכוח היה בן זוגו של הממנה והזוגיות ביניהם הסתיימה, אלא אם כן צוין אחרת בייפוי הכוח.

שרותי משרדו של עורך דין בפתח תקווה 

משרדו של עורך דין בפתח תקווה ניר טולדנו מספק מגוון שירותים משפטיים, ובהם עריכת ייפוי כוח מתמשך. עורך הדין טולדנו בעל ניסיון רב בעריכת ייפויי כוח מתמשכים, והוא ילווה אתכם בתהליך עריכת יפוי כח מתמשך באופן מקצועי ויסודי. משרדו ממוקם ברחוב תוצרת הארץ 3 פתח תקווה בסר סיטי בניין T קומה 18.

לפרטים נוספים או לקביעת פגישה, ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין טולדנו בטלפון 03-9309677 

 

סגירת תפריט
דילוג לתוכן